Barion Pixel
Ügyfélszolgálat H-P: 8.00-16.00Prémium termékek Kérdésed van? FB

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban (ÁSZF) tartalmazza a Multistone Center Kft-től történő termék és szolgáltatás megrendelésének feltételeit.

Jelen Általános szerződési feltételeket a Multistone Center Kft. bármely termékének és szolgáltatásának megvásárlására és igénybevételére alkalmazni kell. Jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat a megrendeléssel egyidejűleg Megrendelő elfogadja. Ezt azt jelenti, hogy a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat alaposan elolvasta, azt értelmezte, megértette és a benne foglalt rendelkezéseket elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek teljes tartalmát minden további rendelkezéstől függetlenül a vállalkozási szerződés részének kell tekinteni, mely szerződés az árajánlat Megrendelő részéről történő elfogadását követően az Vállalkozói díj előlegének átutalásával és annak Vállalkozó számláján történő jóváírásával egyidejűleg jön létre.

A Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési irányelv rendelkezik, amely jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

A Megrendelő: bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel/amellyel a Vállalkozó szerződést köt.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a Multistone Kft. honlapján a webáruházban megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életév betöltése.

A Vállalkozó: a Multistone Center Kft. Vállalkozásnak a Ptk. [8:1. § (1) bekezdés 4. pont] a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy minősül.

Fogyasztó:  A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.  A jogi személyek csak a akkor tekinthetők fogyasztónak, ha a szerződést olyan területen kötik, amely semmilyen szempontból nem kötődik a gazdasági vagy szakmai tevékenységükhöz.

Alapanyag gyártó: a Vállalkozó által felhasznált alapanyagok gyártója, beszállítója.

A Szerződés:

a Felek által aláírt kétoldalú jognyilatkozat,

a Vállalkozó írásbeli ajánlatának a Megrendelő által változatlan tartalommal elfogadott írásbeli elfogadó nyilatkozata,

a Vállalkozónak a Megrendelő írásbeli megrendelését visszaigazoló, írásbeli visszaigazoló nyilatkozata.

Írásbeli nyilatkozat: írásbeli nyilatkozatnak minősül az e-mail-ben tett nyilatkozat is. A Vállalkozó nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelőként fellépő személy jogosult volt-e ajánlat tételére, vagy elfogadására.

A Vállalkozó jelen ÁSZF-et a honlapján közzétette, a társaság székhelyén hozzáférhetővé tette, ezáltal lehetővé tette, hogy a Megrendelő annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje.

Ha az ÁSZF és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részévé.

Ha az egyedi Szerződés valamely feltételről nem rendelkezik, arra a feltételre mögöttes szabályként az ÁSZF külön kikötés nélkül is vonatkozik.

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, köteles azonban a mindenkor hatályos ÁSZF-et a honlapján és a társaság székhelyén bárki számára hozzáférhetővé tenni. Az ÁSZF módosításának tényéről a Vállalkozó a honlapján tájékoztatást ad.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

A Szerződés és az ÁSZF a Felek valamennyi nyilatkozatát tartalmazza, a Felek az érvényesen írásban létrejött Szerződésen kívül a szerződés kiegészítésére, módosítására irányuló szóbeli megállapodást nem kötnek, bármelyik fél erre történő hivatkozása, joghatás kiváltására alkalmatlan.

A Szerződés létrejöttével a Felek valamennyi, az adott szerződésre vonatkozó – a Szerződés létrejöttét megelőző – szóbeli megállapodása hatályát veszti.

1. A Vállalkozó adatai

Név: Multistone Center Kft.

Székhely: 2360 Gyál, Bánki Donát utca 17.

Adószám: 24834991-2-13

Cégjegyzékszám: 13 09 168330

Pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Nyrt. 11742551-20004628-00000000

Web: www.multistone.hu

2. A szolgáltatás meghatározása

A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás megjelölése a Megrendelő feladata.

A Megrendelő legkésőbb a megrendeléskor köteles a megrendelt szolgáltatást pontosan, körültekintően megjelölni.

Amennyiben a szolgáltatás megjelölése a Megrendelő által pontosan meghatározott műszaki paraméterek szerint történik, úgy a Vállalkozó, kizárólag ennek megfelelően köteles teljesíteni.

A Vállalkozó a szolgáltatását a Szerződésben megjelölt határidőben, telephelyén, fióktelepén, illetve a Megrendelő által írásban meghatározott helyen köteles teljesíteni.

Amennyiben a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben szerepel a termékre vonatkozóan olyan követelmény, aminek meg kell felelnie, úgy a Vállalkozó ennek a megfelelően köteles a terméket legyártani. Ha ilyen követelményt a felek az egyedi szerződésben nem jelöltek meg, akkor a Vállalkozó, nem köteles a Megrendelő utólagosan megjelölt megfelelőségi elvárásainak eleget tenni.

A Vállalkozó nem felel a szolgáltatás valamely célra való megfeleléséért.

A Vállalkozó jogosult a szolgáltatás teljesítését megtagadni, ha a Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben lejárt tartozása áll fenn.

A szolgáltatást a Megrendelő köteles megvizsgálni. Az megvizsgálás helye a teljesítés helye: a Megrendelő által írásban meghatározott hely, időpontja a teljesítés ideje. A szolgáltatás megvizsgálására a Megrendelő a szolgáltatás felhasználása – így különösen más termékkel való egyesítése, beépítése – előtt köteles. A termék, szolgáltatás felhasználásával – így különösen más termékkel való egyesítésével, beépítésével – a Megrendelő elismeri, hogy a termék, szolgáltatás hibátlan volt, azaz a Vállalkozó hibátlanul teljesített.

A kárveszély, a szolgáltatás Megrendelő, vagy a Megrendelő teljesítési segédje részére történő átadásával száll át a Vállalkozóról a Megrendelőre.

A Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése során jogosult teljesítési segédet igénybe venni.

3. Az ajánlatkérés menete

Az ajánlatkérésnek, minden esetben tartalmaznia kell az alábbi adatokat, információkat:

– Az anyag gyártójának neve, kollekció neve, burkolat cikkszáma és mérete;

– A pult vastagsága;

– Felmérés és beépítés helye, vagy a Megrendelő által a telephelyen történő átvétel szándékának a megjelölése;

– A konyhatechnikai eszközök (a nem nálunk vásárolt) és pultot érintő termékek (aláépített, vagy ráültetett mosogató, főzőlap, konnektor, csaptelep, elszívó, mosószer adagoló, stb.) technikai rajzát;

– Méretezett rajz, furatok, mosogató pozíció, csaplyuk furat helye, konnektorok pontos helye, mennyisége, típusa, főzőlap pontos helye, elszívó pontos helye;

– Továbbá minden olyan adat, információ, melyet a Vállalkozó a Megrendelőtől külön felhívásra kér.

Megrendelő a megrendelés során köteles tájékoztatni Vállalkozót a beépítés pontos helyéről, különösen az úgynevezett speciális körülményekről, nevezetesen arról, hogy a beépítés helye emeleten található-e, a szűk lépcsőház tényéről, a lift hiányának tényéről, vagy bármilyen egyéb olyan speciális körülményről, amely eltér az általánostól és lényegesen befolyásolja a munkálatokat.

Megrendelő ezen tájékoztatás elmulasztásából eredő többletköltségeket köteles megtéríteni. A vállalkozási szerződés hatálybalépését követően, a helyszíni felmérés során tudomásra jutott és megállapított speciális körülményekre tekintettel többletköltség merülhet fel, amelyet Megrendelő köteles megtéríteni.

Vállalkozó tudomására jutott speciálís körülmény megléte, minden esetben maga után vonja a vállalkozási díj módosítását. Megrendelő köteles gondoskodni a biztonságos és békés munkakörülményeket biztosításáról, amennyiben a beépítés helyéül szolgáló ingatlan társasházban van, vagy olyan ingatlanban, amelyben történő beépítés szomszédokat érint. Vállalkozó amennyiben szomszédvitából eredően nem tudja nyugodt körülmények között végezni tevékenységét, a munkaterületről minden indokolás nélkül levonulhat, amely tény a vállalkozási határidőben meghatározott vállalási időt módosítja, meghosszabíthatja. A Megrendelő a beépítés időszakára köteles arról gondoskodni arról, hogy más szakág Vállalkozói, dolgozói, a munkaterületet ne zavarják. Zavaró körülmények esetén Vállalkozó jogosult a munkaterületről indokolás nélkül levonulni, amely tény a vállalkozási határidőben meghatározott vállalási időt módosítja, meghosszabíthatja. Ezek a körülmények szintén többletköltséget okozhatnak, melyből eredő többletkiadásokat, többletköltségeket a Megrendelő köteles megtéríteni.

4. A megrendelés menete

A megrendelés beérkezését rögzítő automatikus e-mail nem minősül a megrendelés elfogadásának. A megrendelés ajánlattétel a szerződés megkötésére.

A szerződés a „Megrendelés visszaigazolás” megküldésével, vagy ˝Vállalkozási szerződés˝ megkötésével jön létre és a megrendelt, majd legyártott termék beépítésével, vagy a projekt átadás-átvételével és annak ellenértékének megfizetésével teljesül.

A Vállalkozónak joga van arra, hogy visszautasítsa a megrendelés elfogadását, ha a vevő korábban nem teljesítette az áruátvételre, vagy az áru ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét, illetve más módon megsértette az egyedi, avagy Általános Szerződési Feltételeket, továbbá, ha fizetési késedelme áll fenn az eladóval szemben.

Vállalkozó, a Megrendelő részéről beérkezett ajánlatkérésre, 3 munkanapon belül ad választ. A hiányos és értelmezhetetlen részek tekintetében Vállalkozó hiánypótlásra, pontosításra hívja fel a Megrendelőt, ennek érdekében Felek írásban egyeztetnek.

A pult megrendelése estén Vállalkozó, a megrendelés során a Megrendelő által leadott hibás számolásból és ezen alapuló tervezésből adódó félreértésekért, a felelősségét kizárja.

Amennyiben Megrendelő az árajánlatot elfogadja, ennek tényét Vállalkozó részére írásban postai úton, vagy e-mail-ben, szükséges jeleznie.

Az e-mailen történő kommunikáció esetén Felek az elektronikus levél mellé olvasási és kézbesítés visszaigazolást kötelesek rendelni, Ennek elmulasztása esetén, a küldőt terheli annak bizonyítása, hogy a másik fél, a részére küldött elektronikus levél tartalmát megismerte.

A Megrendelő minden esetben köteles jelezni a pult felmérésének várható időpontját.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Multistone Center Kft. nem minden, általa forgalmazott anyagot tart raktárkészleten. A különböző gyártók aktuális termékkínálata változhat, amiért a Multistone Center Kft. felelősséget kizárja. Ezen esetekben Vállalkozó alternatív terméket javasol, új árajánlat kiadásával egyidejűleg.

A rendelést a Multistone Center Kft. válasz e-mailben visszaigazolja és ezzel egyidejűleg kiállítja az előlegbekérőt, minimum, a bruttó ár 50%-áról,  amelynek utalási határideje a díjbekérő kézhezvételétől számított 3 nap. Ezen határidő elmulasztása esetén nem jön létre érvényes megrendelés, a Megrendelő további szerződéskötési szándéka megléte esetén, köteles új megrendelést leadni.  Vállalkozó az euróban megadott árajánlatot a megrendelés napján forintosítja az OTP Nyrt. mindenkori deviza eladási árfolyama szerint. A végszámla összegének tekintetében ugyanezen naptári napra vonatkozó OTP Nyrt. deviza eladási árfolyam az irányadó.

Vállalkozó az előleg beérkezését követően Megrendelő részére e-mail útján megküldi az előlegszámlát.

A vállalkozási szerződés, a Vállalkozói díj előleg, Vállalkozó számláján történő jóváírás pillanatában lép hatályba.

A szerződés hatályba lépését követően történik a gyártáshoz szükséges anyagok beérkeztetése.

Az alapanyaggyártó termékváltozásból fakadó nem teljesítése, vis maiornak minősül, amelyért a Multistone Center Kft. felelősségét kizárja. Ebben az esetben Vállalkozó alternatív terméket javasol. Ennek elutasítása esetén Megrendelő a szerződéstől elállhat, Felek elszámolnak egymással, a Vállalkozó az addig igazoltan felmerült költségeinek levonását követően a Megrendelő által megfizetett előleget visszautalja.

A Vállalkozói szerződés hatálybalépését követően a Megrendelő kötelessége és felelőssége a felmérés időpontjáról történő tájékoztatás. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségét elmulasztja ,Vállalkozó  első körben e-mailen, ennek sikertelensége esetén postai úton írásban felhívja kötelezettségének teljesítésére.

Elállás esetén, amennyiben a későbbiek során Megrendelő úgy dönt, hogy a munkát még is meg kívánja rendelni, abban az esetben – az eset összes körülményének figyelembevételével, amennyiben érdekmúlás nem merül fel – a Multistone Center Kft. új ajánlatot állíthat ki.

A Multistone Center Kft. fenntartja magának a jogot, hogy azon esetekben, ahol a Megrendelővel nem áll partneri viszonyban, az új ajánlat adását megtagadja.

Amennyiben az alapanyag ára a Szerződés megkötésének időpontjában ismert piaci árhoz képest a gyártás megkezdésének időpontjáig legalább 3 %-os mértékben emelkedik és amennyiben az alapanyagot a Vállalkozó szolgáltatja, úgy a Vállalkozó jogosult az Ellenérték arányos mértékű emelését – írásban – követelni.

Ha a Megrendelő az áremeléshez 2 (kettő) munkanapon belül írásban nem járul hozzá vagy az Ellenérték megfelelő mértékű emeléséről 2 (kettő) munkanapon belül írásban nem nyilatkozik, úgy a Vállalkozó jogosult a Szerződéstől írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan elállni. A Vállalkozót ebben az esetben semmilyen kötelezettség – pl. bánatpénz, kártérítés – nem terheli.

Ha a gyártás, teljesítés során változás áll be, a Vállalkozó jogosult a pótmunka ellenértékét a Megrendelővel szemben érvényesíteni és a teljesítési határidőt arányosan egyoldalúan megváltoztatni, minderről azonban köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. A Megrendelő mindezt tudomásul veszi, és az ezzel járó kötelezettségeket vállalja.

Az ellenérték késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeg (a továbbiakban: behajtási költségátalány) megfizetésére kötelezhető.

Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása

Az alapanyag hiánya, vagy nem megfelelő minősége esetén a Megrendelő köteles igazolni a szállított alapanyag mennyiségét, minőségét és a Vállalkozó részére történő átadás tényét és időpontját. Az alapanyag Vállalkozó részére történő késedelmes rendelkezésre bocsátása miatti késedelmes teljesítésért a Vállalkozó nem felel.

A Vállalkozó az alapanyag minőségét nem köteles vizsgálni. Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása esetére a Vállalkozó kizárja az alapanyag minősége miatti felelősségét.

Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása esetén az alapanyag hibája miatt a Vállalkozó gépeiben, egyéb berendezéseiben okozott károkat a Megrendelő, haladéktalanul köteles a Vállalkozó részére megtéríteni.

A Megrendelő abban az esetben is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét megfizetni a Vállalkozó részére, amennyiben a Vállalkozó által gyártott termék hibája, illetve nem megfelelő minősége arra vezethető vissza, hogy a Megrendelő hibás, vagy nem megfelelő minőségű alapanyagot szolgáltatott.

Amennyiben a Megrendelő bérraktározási szolgáltatást –melyik szolgáltatás kizárólag a megrendeléshez kapcsolódik- kíván igénybe venni a Vállalkozó raktárában, akkor a raktárba érkezéstől számított 48 óra áll rendelkezésére, hogy elvigye onnan az árut. Amennyiben az áru, raktárba érkezésétől számított 48 órán belül a Megrendelő nem viszi el az árut, akkor a Vállalkozó jogosult kiszámlázni a ki- és betárazás költségét, valamint a tárolás napi díját. Ennek mértékét, valamint a bérraktározással kapcsolatos esetleges részletszabályokat a Vállalkozó ajánlata, illetve a Vállalkozó és a Megrendelő közötti egyedi szerződés tartalmazza.

Vállalkozó és Megrendelő között létrejött szerződés során a Megrendelőnek felróható okokból hiúsul meg, vagy szenved késedelmet a teljesítés, abban az esetben Vállalkozó a legyártott termék tárolására költséget számolhat fel, melynek megtérítésére Megrendelő köteles. Vállalkozó ugyancsak tárolási költséget számolhat fel a szerződés megszűnése esetén, amennyiben Megrendelő az alapanyaggyártótól a vállalkozó részére beérkezett alapanyagot még nem kezdte el feldolgozni, de Megrendelő annak ellenértékét megtérítette. Tárolási költséget számíthat fel továbbá minden olyan esetkörben, ahol a szerződés megszűnt és a megrendelt termék legyártásra került és a Megrendelő felszólításra nem szállította azt el.

5. Felmérés

A megrendelt munka, a bútor beépítését követően, vagyis a végleges beállítás, szintbe helyezést követően kerül felmérésre. A felmérés időpontjának igényét Megrendelő köteles minimum 10 munkanappal előre jelezni. Ezt követően történik a Vállalkozó által megküldött felmérési adatlap Megrendelő részéről történő jóváhagyása.

A gyártást a végleges árajánlat elfogadásáig nem kezdjük el, a méretbeli változások a szükséges táblamennyiséget befolyásolhatják, ezáltal a határidő és a végösszeg is, illetve az anyag tónusa is változhat.

A felmérésre alkalmas időpont jelzésének elmaradásából eredő késedelemért a Multistone Center Kft. a felelősségét kizárja.

A megrendelt munkához, a nem a Vállalkozótól rendelt és vásárolt konyhatechnika és egyéb beépítendő eszközöknek, a helyszínen rendelkezésre kell állnia.  Ennek hiányában Vállalkozó a felmérés elvégzését megtagadja.

A felmérést követően a konyhatechnikában és egyéb, beépítésre kerülő termékekben bekövetkezett változtatások esetében, szintén az új ajánlat készítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ezek Megrendelő hibájából történő elmaradásának esetére a Multistone Center Kft. a felelősségét kizárja.

Felméréshez szükséges információk:

– Amennyiben a pultvégződéseknél és a sarokelemeknél lévő corpus alátámasztás nem áll rendelkezésre, követelmény hogy rögzítő fülek felerősítése megtörténjen. Ennek hiányában alátámasztás nélkül az anyag megvetemedhet, eltörhet. Ennek elmulasztásából eredő káreseményekért a Multistone Center Kft. a felelősségét kizárja.

– Minden konyhatechnikának a helyszínen kell lennie, pontosan pozícionálva a bútorban.

– A megrendelt munkához tartozó összes kivágás pontos pozíciója szükséges.

– Felmérés utáni módosítást Vállalkozó nem fogad el, ebben az esetben új felmérés szükséges, melyre Vállalkozó a többletköltségét felszámítja, melyet Megrendelő köteles megtéríteni.

– A felmérés utáni módosítás, a beépítés időpontját is befolyásolja. A végleges felmérési rajz leadása után lehetséges új időpontot egyeztetni. Ez a körülmény a szerződésben foglalt végső teljesítési határidőt is módosítja.

– A beépítés dátuma a felmérést követően határozható meg, amely minden esetben tájékoztató jellegű és nagyban függ az esetleges hiánypótlások szükségességétől. Ez a körülmény a szerződésben foglalt végső teljesítési határidőt is módosítja.

 

6. Beépítés

A beépítés feltétele a vállalkozási díj 90 %-nak megfizetése, kiegyenlítése.

A vállalt beépítési munkáink kizárólag pultra és hátfalpanelre vonatkoznak. A kapcsolódó szakipari munkákra nincs jogosultságunk (szifon, főzőlap, konnektor, elszívó, egyéb konyhai eszközök felszerelése, beüzemelése és lekötése). Ideiglenes pult elbontása és elszállítása a Megrendelő felelőssége. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó a munkavégzést megtagadja, a munkaterületről levonul.

Beépítéssel kapcsolatos fontos információk:

A Vállalkozói táblaméretek a megrendelt anyagtól függően anyagonként változóak, ezért a táblaméret feletti méretek esetében, a pult csak látható illesztéssel készíthető.

– Burkolat és üveg, vagy egyéb hátfal csak a pult beépítése után helyezhető fel. Amennyiben a burkolat vagy egyéb hátfal felhelyezése a pult beépítését megelőzően megtörtént, a beépítés során keletkezett a burkolatban, vagy hátfalban keletkezett károkért való felelősséget a Vállalkozó kizárja.

Teljesítési igazolás

A Vállalkozó az elkészült terméket/vállalkozási tevékenységet, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó garancialavelet, valamint az alapanyaggyártó garancialevelét, a termék használati utasítását, valamint a végszámlát, az átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő részére. Az átvétel során nem szükséges vizsgálni a termékek azon tulajdonságait, melyek minőségét tanúsítják.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a Megrendelő, vagy az általa teljes bizonyítóerejű magánokiratban, vagy közokiratban meghatalmazott személy aláírásával kell ellátni. Az aláírással a megrendelt munka átvételre kerül a Multistone Center Kft-től. A meghatalmazott személy köteles jelen lenni a termék leszállításakor, az ingatlanba történő bevitelkor, a beépítés során. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet köteles elolvasni, azt az értelmezés és konzultálást követően aláírni.

A jelenlévők az észrevételeiket a jegyzőkönyvben rögzítik. Meghatalmazott jelenlétét és aláírását úgy kell tekinteni, mintha a meghatalmazó saját maga járt volna el. Az aláírás jogosulatlan megtagadása esetén úgy kell tekinteni, hogy Megrendelő elismerte a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését.

Megrendelő, vagy az általa meghatalmazott személy köteles meggyőződni arról, hogy a Megrendelése alapján létrejött vállalkozási szerződés és a beépítés, igényeinek minden tekintetben megfelelő. Megrendelőnek joga és kötelessége, bármilyen rendellenesség, hiba, hiányosság, esetén ezt a helyszínen jelezni, a munkálatokat leállítani.  Ezen tényt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik.  Ennek elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó a felelősségét kizárja.

A beépítés következtében a beépítés helyszínén a beépítéssel ok-okozati összefüggésben álló és keletkező károk tekintetében a Multistone Center Kft. helytállni köteles.

Káresemény bekövetkezése esetén, a kár észlelését követően a Felek azt haladéktalanul kötelesek jelezni, amelyet az átadás-átvételi jegyzőkönyvben minden esetben részletesen fel kell tüntetni, azt képrögzítő berendezés segítségével dokumentálni.

A végszámlán szereplő teljesítési határidőn belül Megrendelő köteles a vállalkozási díj fennmaradó részét megtéríteni. Magánszemély megrendelő esetén, a végszámla kiegyenlítésének elmulasztása esetén, vállalkozó, külön a teljesítésre irányul felszólítást, nem köteles Megrendelő részére küldenie, hanem a közvetlenül a jogérvényesítés eszközeivel élhet. Jogi személy Megrendelő esetén, a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény rendelkezései az irányadóak.

7. Telephelyi átvétel

Telephelyi átvétel esetén a Megrendelő gondoskodik a megrendelt munka felméréséről és beépítéséről. Ebben az esetben a Megrendelő biztosítja a pontos beépítési méreteket kizárólag digitális formában, vagy 1:1 sablon megküldésével. A Megrendelő által leadott hibás méretekből adódó károk esetén a Multistone Center Kft. a felelősségét kizárja. A telephelyről elszállított termékek vonatkozásában a nem általunk történő beépítés miatt, garanciális felelősséget a Vállalkozó kizárja.

8. Extra kiszállás

Amennyiben a beépítés után önhibánkon kívül újbóli kiszállás válik szükségessé, abban az esetben a kiszállás díját felszámítjuk.

9. Szavatosság, Garancia.

A Multistone Center Kft., az általa gyártott és forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott felelősséggel tartozik. Ennek feltétele a rendeltetésszerű használat.

A termékekre vonatkozó, szavatosság, valamint garancia, két részből tevődik össze. Az egyik a Multistone Center Kft. által a Megrendelő által, megrendelt és megvásárolt a gyártás során felhasznált alapanyagok gyártója által adott szavatosság és garancia, másrészt a Multistone Center Kft. által elvégzett vállalkozási tevékenységgel összefüggésben adott szavatosság és garancia.

A Multistone Center Kft által gyártott és beépített termékekre a törvényben előírt, jótállási időt irányadó. A jótállási jeggyel ellátott termékre vonatkozó jótállási igényt a számla másolatával, valamint eredeti jótállási jeggyel lehet érvényesíteni.

A jótállási jeggyel nem rendelkező termékek esetében a számla, vagy annak másolata szükséges az igényérvényesítéshez.

A termékek szakszerűtlen használata, javítása, átalakítása és az ezzel összefüggő meghibásodások a jótállási körön kívül esnek.

Jótállási ügyintézés

Nem érvényesíthető jótállás a használati utasítással össze nem egyeztethető használat, a rendeltetésszerű használattól való eltérés, a dokumentációban vagy a vonatkozó katalógusban feltüntetett üzemeltetési körülményektől eltérő körülmények közti használat miatt bekövetkező károk tekintetében.

Amennyiben a reklamáció megalapozatlan, a hiba feltárása után árajánlatot küld a vevőnek a várható javítási költségről.

Amennyiben a vevő vállalja a javítás költség megtérítését, a Multistone Center Kft. a javítást elvégzi, a javítási költségről a számlát állít ki a vevő részére. Amennyiben a vevő nem kéri a javítást, akkor az addig felmerült költségek kerülnek számlázásra (szállítás, hibafelmérés, stb.)

 

Ügyfél észrevételek / reklamáció

A reklamáció érvényesítésének helye az Multistone Center Kft székhelye, módja, e-mail útján, vagy postai úton, vagy személyesen. Garanciális kérdések esetén személyes/telefonon/e-mailben történő egyeztetést követően haladéktalanul megvizsgáljuk a problémát. E-mailben megküldött észrevételek esetén 5 munkanapon belül visszajelzünk a további egyeztetések érdekében.

A termékekkel kapcsolatos garanciális feltételeket itt (linkesíteni) találja.

Az ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben a Multistone Center Kft. munkatársa nyújt segítséget.

Kívánság és panaszkönyv

Az észrevételeit, javaslatait az info@multistone.hu email címre írhatja meg nekünk.

Hibás teljesítés vonatkozásában az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Ennek értelmében a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a vállalkozó, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés, illetve a teljesítés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés, vagy teljesítés időpontjában ismernie kellett.

A vállalkozás szerződés alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Kellékszavatosság

A Vállalkozó az Átadás-átvétel során a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben az átadás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető. (rejtett, vagy gyártási hiba).

Termékszavatosság

A vállalkozó által Megrendelő részére átadott és általa (vagy meghatalmazottja által) átvett termék hibája esetén a Megrendelő követelheti a vállalkozótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A vállalkozó, csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a vállalkozót terheli.

Közlési és igényérvényesítési határidők

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
A vállalkozót a termékszavatosság az adott termék általa történő átadástól számított két évig terheli. E határidő eltelte, jogvesztéssel jár.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti vállalkozóval szemben.

 

Jótállás

A jótállás, más néven garancia értelmében, Vállalkozó a hibátlan teljesítésért úgy felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata, vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

Vállalkozó a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállásra rendelkező szabályokat alkalmazza.

 

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jogszabályban meghatározott jótállási határidőben érvényesíthető.

Ha a jótállásra kötelezett Vállalkozó a kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozó, mint kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A szavatossági jogok sorrendje

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a Megrendelő, hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás).

Lényeges, hogy a kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót.

Kellékszavatossági igénye alapján, a jogosult, választása szerint kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésének időpontjától a jogszabályokban megjelölt kellékszavatosságot vállal a jelen ÁSZF-ben foglalt eltérésekkel.

A Megrendelő az általa vélelmezett hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vállalkozó reklamációt csak abban az esetben fogad el, amennyiben a megrendelt termék mennyiségének több mint 1 %-a nem megfelelő minőségű. Amennyiben a Szerződésben foglaltaknak a szolgáltatás legalább 99 %-a megfelel, úgy a Vállalkozó szolgáltatása szerződésszerűnek minősül, és a Megrendelőt nem illeti meg a reklamáció joga.

Amennyiben a termék a Megrendelő által további felhasználásra, beépítésre, más termékkel egyesítésre stb. kerül, úgy a Vállalkozó a teljesítéstől számított 3 (három) hónapon belül fogad el reklamációt, de ekkor is csak abban az esetben, ha a terméket még nem használták fel.

A jogosult kellékszavatossági igénye ebben az esetben a teljesítés időpontjától számított 3 (három) hónap alatt évül el.

Amennyiben a Vállalkozó készterméket értékesít a Megrendelő felé, úgy a Vállalkozó a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül fogad el reklamációt.

A jogosult kellékszavatossági igénye ebben az esetben a teljesítés időpontjától számított 6 (hat) hónap alatt évül el.

A Vállalkozó kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a termék Megrendelő általi felhasználását, beépítését, más termékkel való egyesítését stb. követően a Megrendelő vagy a Megrendelő Vevője a Megrendelő által a részére értékesített termékkel kapcsolatban bármilyen reklamációt, kifogást, panaszt jelez.

A Megrendelő a reklamációt írásban köteles közölni a Vállalkozóval, amelyben pontosan, beazonosíthatóan, fényképpel alátámasztva, meg kell jelölni, hogy miért gondolja hibásnak a terméket.

A Vállalkozó a reklamáció érkezése után 5 munkanap alatt vizsgálja ki a panaszt és hoz döntést annak jogossága kérdésében, amelyről írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet – tehát a vállalkozót – terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A megrendelő és a Vállalkozó közötti szerződés esetén  a Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel, vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A szavatossági felelősség alóli mentesülés esetei

Mentesülésre két esetben kerülhet sor:

 • ha a hibát a jogosult (vagy annak meghatalmazottja) a szerződéskötés, vagy az átadás-átvétel időpontjában ismerte;
 • ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés, vagy az átadás-átvétel időpontjában ismernie kellett.

Bizonyítási teher

Jótállás körében Vállalkozó, csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (tehát például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett.
Ezzel szemben a szavatosság körében fő szabály szerint a Megrendelő köteles bizonyítani azt, hogy a hiba oka már a szerződéskötés, vagy az átadás átvétel időpontjában megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta.

Kivételt képez, az az esetkör, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt.

Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól Vállalkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az az átadás-átvétel időpontjában a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.
A jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a Vállalkozót terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói (lásd fogalmak) szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály. Ahhoz ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a fogyasztónak nem minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait, bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.

Kivétel a kivétel alól, vagyis nem irányadó a hivatkozott vélelem, tehát bizonyítás terheli mégis a fogyasztót a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó.

A fogyasztói vitarendezés módja: a vállalkozónál rendszeresített panaszkönyv.

 

A panaszkönyv, A/4-es méretű, nyomtatott füzet. Fedőlapjára nagy betűkkel van rányomtatva elnevezése, illetve a vonatkozó törvény főbb rendelkezései. A könyvborító a helyi jegyző lepecsételt, nemzeti színű fonallal, valamint aláírásával hitelesített. A nyomtatvány húsz, sorszámozott, hárompéldányos oldalból áll.

Amennyiben a vásárlónak bármilyen panasza van termékkel kapcsolatosan panaszát szóban vagy a vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel, írásban teheti meg. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

 

Fogyasztóvédelmi Alapítványok.

Az alapítvány célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy, a fogyasztói jogvita egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, segítése. Az alapítvány nem hivatal, nem felettes szerve egy cégnek sem, eljárási jogköre sincs. Ingyenes tanácsadó és érdekközvetítő, amely szakértelme mellett a fogyasztói jogokért – jó értelemben – akár a nyilvánosság erejét is használja.

Békéltető testület: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Az eljárás kérelemre indul és ingyenes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó nyilatkozzon, hogy az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelte a panaszügy rendezését. A kérelmet a Békéltető Testület Elnökéhez írásban kell benyújtani. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja. A tanács az eljárást az eljárás megindulását követő hatvan napon belül befejezi. Indokolt esetben ez a határidő legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

Jogi út.

Felek végső esetben bírósághoz fordulnak, pertárgyértéktől függően, alávetik magukat a Dabasi Járásbíróság, vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékességének.

Tájékoztatási kötelezettség

A szerződő felek kötelesek egymással együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást tájékoztatni minden, a szerződéssel összefüggő lényeges kérdésről, körülményről. A teljesítést érintő jognyilatkozatokat, reklamációkat, felszólításokat, vagy a tájékoztatást az azt közlő szerződő fél köteles írásba foglalni és a másik szerződő fél képviselőjének átadni, vagy a szerződő fél székhelyére ajánlott levélben, vagy e-mailben megküldeni. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy utóbb olyan tényekre, körülményekre nem hivatkozhatnak, mellyel kapcsolatosan írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek jobb tudomásuk ellenére nem tettek eleget.

A garanciális jogosultságok kezelése a termék beépítésének teljesítését követően, a teljesítési igazolás kiállítását követően kiállított számla és a Vállalkozó, valamint az alapanyag Vállalkozója által kiállított garancialevél alapján történik.

A garancialevél igénylésének módjáról a Multistone Center Kft. tájékoztatni köteles a Vevőt. A garancialevelet a Multistone Center Kft állítja ki.

10. Kártérítés

A Multistone Center Kft. a bekövetkezett kárért való felelősségét a vállalkozási díj mértékéig korlátozza. A korlátozás nem érvényes a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén.

A Vállalkozó kizárja kártérítési felelősségét az elmaradt vagyoni előny vonatkozásában.

A Vállalkozó kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a termék Megrendelő általi felhasználását, beépítését, más termékkel való egyesítését stb. követően a Megrendelő vagy a Megrendelő Vevője a Megrendelő által a részére értékesített termékkel kapcsolatban bármilyen reklamációt, kifogást, panaszt jelez.

A Vállalkozó kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a Megrendelő a beépítéskori megvizsgálási kötelezettségének, vagy nem tett eleget.

Amennyiben a Vállalkozó a felhasználás valamely módját kizárja, a szolgáltatás ezzel ellentétes felhasználásból eredő, valamint helytelen tárolásból adódó valamennyi kárt a Megrendelő köteles viselni. Csak a Vállalkozó által beépített, új eszközökre áll fenn, a meglévő, eszközök hibájából adódó károkért valamint szakszerűtlen szerelés vagy használat következtében keletkező károkért a Vállalkozó nem felel, a szavatosság ezzel összefüggésben nem érvényesíthető. Olyan károkért, amelyek nem a megrendelt termékben keletkeztek a Vállalkozó csak felróhatóság esetén felel.

A Vállalkozó kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a kár bekövetkeztének oka, hogy a Megrendelő vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja (teljesítési segédje) a Vállalkozó székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén irányadó szabályokat nem tartja be.

A vállalkozó kizárja a felelősségét a beépítendő termék, alapjául, fogadására szolgáló szerkezet bármilyen meghibásodásából eredő kár esetére.

A vállalkozó kizárja a felelősségét arra az esetkörre, ha a beépítendő termék olyan súlyterhelést kap, amelynek következtében az abban, valamint az azt tartó szerkezetben kár keletkezik.

A vállalkozó kizárja a felelősségét arra az esetkörre, ha és amennyiben a terméket bármilyen olyan külső, fizikai, kémiai, időjárási hatás éri, mely abban bármilyen elváltozást, kárt okoz.

A használatbavételi engedély meglétét megelőzően beépített termék esetén, a vállalkozó a kártérítési felelősségének maximális mértékét a vállalkozási díj 75 %-ban határozza meg. Mentesül a felelősség alól akkor, ha és amennyiben bizonyított, hogy a termék beépítését követően még olyan munkálatok folytak az ingatlan területén, amely ok-okozati összefüggésben áll a termékben bekövetkezett kárral.

El nem hárítható olyan külső körülmény esetén – , melyre a Vállalkozónak nincs ráhatása, úgy, mint vis-major, sztrájk, időjárási akadály, Covid-19 járvány, egyéb járvány, stb.- a szállítási határidő meghosszabbodhat. Gyártás, kivitelezés esetén a teljesítési határidő a folyamatban lévő egyéb teljesítések figyelembe vételével kerül meghatározásra.

Bármelyik felet érintő vis major esetén a felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a vis major jellegétől függően lehetőség szerint egyetértésben dönthessenek a károk enyhítéséről, vagy végső esetben a szerződés esetleges megszüntetéséről.

Projekt munka esetében az ajánlatban az ajánlat kiadásakor már elfogadott megrendelésekre figyelemmel kerül meghatározásra a várható teljesítési határidő. Ha az ajánlat kiadása és a megrendelés között beérkezett korábbi megrendelések (időközben induló projektek) ezen határidő módosítását indokolják, a Vállalkozó jogosult a teljesítési határidő módosítására

A kárveszély a Megrendelőm vagy a szállítmányozó/fuvarozó részére való átadással száll át. A szállítmányt a Megrendelő külön kérésére és költségére biztosítjuk az általa megjelölt kockázati körben. A Vállalkozó teljesítése során alvállalkozót igénybe vehet. Az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.

Elállás

Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt – a termék gyártásának megkezdéséhez szükséges – kötelezettségével késedelembe esik, vagy bármely, a szerződésből eredő kötelezettségét súlyosan megszegi, a Vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni, és a kárát, valamint elmaradt hasznát a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

A Megrendelő a szerződéstől a gyártás megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést a jövőre nézve felmondhatja.

A Megrendelő elállása esetén bánatpénz megfizetésére köteles, mely összeg a bruttó vállalkozási díj 10%-a. A szerződés felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat – azaz a szolgáltatás Ellenértékét – nem haladhatja meg.

 

Szerzői jog

A Vállalkozó fenntartja a szerzői jogait a kivitelezői vagy projekt ajánlatban ismertetett saját műszaki megoldására, mint szellemi termékre.

Adatvédelem, titoktartás

Felek kötelesek a szerződés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb szóbeli vagy írásbeli információt megőrizni, azt nem hozhatják nyilvánosságra. Üzleti titoknak minősül minden a szerződés tárgyát képező termék műszaki tartalma, azzal kapcsolatos elgondolás, annak része vagy melléklete is. Felek egymás előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb információt, kivéve, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a termék saját felhasználásához szükséges.

Felek a Szerződéssel kapcsolatos, illetve a Szerződéssel kapcsolatban egymásról szerzett valamennyi adatot, beleértve a Szerződés létrejöttét, tartalmát és a Szerződés megkötésekor, valamint a Szerződés megkötését követően egymásnak átadott bármely dokumentációt, adatot kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni. Felek a fenti adatokat nem hozzák nyilvánosságra – kivéve bírósági vagy hatósági eljárásokat, Felek jogi képviselői, pénzügyi tanácsadói megkeresését, valamint amennyiben jogszabályi kötelezettség előírja –, azokat a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személlyel nem közlik, nem teszik hozzáférhetővé.

A Vállalkozó által vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre (teljesítési segédekre, közreműködőkre, alvállalkozókra) is kiterjed, akiket a Szerződés teljesítésébe bevon. A Vállalkozó köteles felhívni e személyek figyelmét a jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására.

A Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége nem terjed ki a szolgáltatás létrehozásának módjára, azaz a Megrendelő nem követelheti, hogy a Vállalkozó a szellemi termékeit, a know-how-t, a technológiai eljárásait a Megrendelővel közölje.

Amennyiben a Vállalkozó szellemi termékei, know-how-ja vagy bármely, az üzleti titok körébe tartozó adata, információja stb. a Megrendelő tudomására jut, azt a Megrendelő köteles megőrizni, harmadik személy tudomására nem hozhatja, nem teheti más számára hozzáférhetővé, fel nem használhatja és nyilvánosságra nem hozhatja.

A titoktartási kötelezettség a Felek közötti jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kógens jogszabály eltérően nem rendelkezik. A jogviszony bármely okból történő megszűnését követően a Vállalkozó köteles – a Megrendelő választása szerint – haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó dokumentumot, illetve arról készített másolatot, feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vállalkozó a Ptk-ban, Btk-ban és az egyéb jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza a Megrendelővel szemben.

 

11. Egyéb rendelkezések

A Megrendelő vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja (teljesítési segédje) a Vállalkozó székhelyén, telephelyén, fióktelepén köteles a Vállalkozó szabályzatában, a jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, a munkavédelmi szabályokat, valamint a Vállalkozó vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak utasítását betartani. Amennyiben a Megrendelő vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja (teljesítési segédje) a Vállalkozó székhelyén, telephelyén, fióktelepén irányadó szabályokat nem tartja be, úgy a Vállalkozó – a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei nélkül – jogosult megtiltani ezen személynek a székhelyére, telephelyére, fióktelepére való bejutást, illetve a székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről ezen személyt azonnali hatállyal kitiltani.

Minden, a Szerződésből eredő értesítést, tájékoztatást, közlést és minden egyéb, a Szerződéssel összefüggő jognyilatkozatot a Felek a Szerződésben meghatározott címekre intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni, amely adatok megváltozásáról a Felek a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül írásban kötelesek értesíteni egymást.

Abban az esetben, ha valamelyik Fél a másik fél által megadott címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott, vagy ajánlott és tértivevényes postai küldemény útján bármely jognyilatkozatának, tájékoztatásának, értesítésének, közlésének a megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés, közlés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

A Szerződésben megállapított határidők a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés, közlés másik fél részére történt kézbesítése napját – ide értve a kézbesítési fikciót is – követő napon kezdődnek meg.

A Vállalkozó a Megrendelőivel a legjobb partner kapcsolat kialakítására törekszik vitás helyzet esetén minden esetben megkísérli, hogy az ügyfél számára a legkedvezőbb megoldás születhessen. Annak érdekében, hogy az üzleti kapcsolatok során esetlegesen előforduló problémákat kiküszöbölje, korlátozza, a jogügyletek tekintetében az alábbi általános üzleti feltételeket tekinti irányadónak szerződés kapcsolatai során.

12. Webáruház

12.1. A Multistone Kft (a továbbiakban Szolgáltató) webáruházában ………vásárolhat.

12.2. A webáruházat a társaság honlapjáról lehet elérni.

12.3. A webáruházban történő bankkártyás fizetés a Barion Smart Gateway fizetőkapun keresztül történik. A fizetőkapun keresztül bárki fizethet bankkártyával, egyszerűen bankkártya adatainak megadásával, nem szükséges előzetes regisztráció. A Barion tárcával rendelkező felhasználók azonban kényelmesebben fizethetnek, ezért minden fizetésnél van lehetőség regisztrációra. A Barion Smart Gateway használata teljesen ingyenes, nincsen csatlakozási díj, havi díj vagy gateway használati díj. A Barion Smart Gatway elérhetősége: https://www.barion.com/hu/, melyen oldalon találhatóak a felhasználási feltételek és biztonsági útmutatók.

13. A szolgáltatás igénybevétele

13.1. Saját fiók

A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le az info@multistone.hu-n, a Multistone Kft. részére, a Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

13.2. Megrendelés leadása

Az info@multistone.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

Az Ügyfél a jelen ÁFF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az
Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a társaság honlapján keresztül. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés

interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével bármikor törölhető

13.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).

Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre -akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa. Eladó elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből– a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen, amennyiben a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget, valamint, ha a megrendelés kampány során történik. Erről Eladó a Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek Eladási árát a Vásárló részére visszatéríti.

Az Eladók az Eladási ár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

 • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;
 • Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy az eladási ár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
 • Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá az Eladási ár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor az Eladási ár visszatérítése postai úton történik.Az Eladó az Eladási ár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

  Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

  Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ideértve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Vásárlót ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti
  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

  13.4. A termékek feletti tulajdonjog átszállása

  A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

  A vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a megrendelését, az elérhető fizetési módok közül (beleértve az előre fizetést is) melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont

  Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

a.) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá info@multistone.hu  e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

b.) Kézhezvételi időpont a társaság székhelyen átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 1. c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére, a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

 1. d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a korábbiakban kifejtettek az irányadóak, így a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

13.5. Kellékszavatosság

A Vásárló a Multistone Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.)

Vásárló a vállalkozással (Multistone Kft.) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Multistone Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

13.6. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – a 13.5. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

13.6. JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Minden a Multistone Kft. által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Multistone Kft. eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év. A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év.

Termék vételára Kötelező jótállási idő
10.000,- Ft – 100. 000,- Ft 1 év
100.001,- Ft – 250. 000,- Ft 2 év
250. 000,- Ft – felett 3 év

Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Multistone Kft. rééről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Multistone Kft. köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket Multistone Kft. költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Multistone Kft köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Multistone Kft köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény a Multistone Kft részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Multistone Kft köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Multistone Kft köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 4. elemi kár, természeti csapás okozta.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 13.5. és a 13.6. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat, vagy elállhat a vásárlástól.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

13.7. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.
A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

14. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a társaság székhelyén.

A postai úton történő szállítás aktuális költsége: a Magyar Posta Zrt. hirdetménye tartalmazza.

Teljesítési/szállítási határidő: A termék beérkezett ellenértékét követően, 5-7 munkanapon belül történik a kiszállítás a megadott címre.

A futárszolgálattal történő szállítás költsége: Az adott futárszolgálat hirdetménye, Általános Szerződési Feltételében foglalt díjtétel.

15. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a webáruházból vásárlók tekintetében is alkalmazandó adatkezelési szabályait a társaság Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@multistone.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton 06 30 152 6664 telefonszámon.

A Szolgáltató munkaidőben 9:00-15:45 között várja azon ügyfeleit, akik előre egyeztetett időpontban szeretnék átvenni a webshoponkban leadott és bankkártyával kiegyenlített megrendeléseiket.

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1047 Budapest, Attila u. 64.

Tel.: (+36-1) 272-0011

Nyitvatartási idő:

H-Cs: 7:30-16:00

P: 7:30-15:00

​Ügyfélfogadás:

H-Cs: 9:00-15:00

P: 9:00-14:00

Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:

Levelezési cím:    Pest Megyei Békéltető Testület,

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

Hivatali kapu/KRID:    560351920
E-mail cím:    pmbekelteto@pmkik.hu

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni.

Fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek az alábbi linkre kattintva, PDF formátumban is letölthetőek:

aszf

2022.01.30.

Select your currency
Multistone Center Webshop
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0

Ingyenes
katalógus!

Csak egy kattintás!