Barion Pixel
Ügyfélszolgálat H-P: 8.00-16.00Prémium termékek Kérdésed van? FB

Adatkezelési tájékoztató

A Multistone Center Kft., az általa kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek), az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről.

E tájékoztató célja, hogy Önök, a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a Multistone Center Kft. milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat.

Az adatkezelési tájékoztató, az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét is képezi.

Az Adatkezelő megnevezése:

Cg.13-09-168330 cégjegyzékszámú, Multistone Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2360 Gyál, Bánki Donát utca 17.;  adószám: 24834991-2-13.

törvényes képviseletében eljár:

Madar Anita

Édesanyja neve: Bulyáki Margit
Születési ideje: 1983/09/22
Lakóhely: 2220 Vecsés, Teréz utca 64/C. 1.
Adóazonosító jel: 8426323529

Honlap:
https://shop.multistone.hu / (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mail cím:
info@multistone.hu
Telefonszám:
+3630/152-6664

(a továbbiakban:„Adatkezelő”)

Alkalmazandó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”).
 • Ágazati jogszabályok adatvédelmet érintő rendelkezései • Mt., Üttv., Pmt., Art., Szvtv., Http., Eht., Bit., Posta tv., Eker tv., Grt., Eüak tv. • Elektronikus Hírközlés: 2002/58/EK irányelv (E-Privacy Irányelv) – hamarosan EU rendelet váltja fel • Európai Adatvédelmi Testület és 29-es Munkacsoport iránymutatásai • Európai Unió Bírósága (EUB) ítélkezési gyakorlata • NAIH határozatai

A jogszabályokhoz kötődő meghatározások, fogalmak:

Adatkezelő: jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában a Multistone Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az, aki önállóan, vagy másokkal együtt határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

Adatkezelés: a személyes adatokon, vagy adatállományokon végzett bármely művelet, különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Közös adatkezelés: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két, vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; (név, születési hely, idő, anyja neve, online azonosítók, IP cím, cookie ID stb; tb szám, gk. rendszáma, név nélküli életrajz, szakmai értékelés, telefonszám) azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adatok különleges kategóriái: faji, vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Ügyfél: a Multistone Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, közösségi oldalon, telefonon, vagy bármely más módon érdeklődők, illetve azok, akik a Multistone Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződést kötnek.

Anonimizálás: a használt technika eredményeként az érintett nem, vagy többé nem azonosítható. (visszafordíthatatlan)

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, más szervezet, amellyel a személyes adatot közlik. Harmadik fél: olyan személy, aki/ami nem azonos az érintettel, az adatkezelővel az adatfeldolgozóval vagy azokkal, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Álnevesítés, titkosítás (enkriptálás): a személyes adatok védelmének eszközei. (GDPR 4. Cikk 5.pont)

Adatkezelések elvei, célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

 • Az adatkezelés elvei:

A Multistone Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre, üzleti partnerekre vonatkozó személyes adatokat kapcsán:

 • az adatokat jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célszerűség);
 • az adatkezelés céljai szempontjából az adatgyűjtés a szükségesre korlátozódjon (adattakarékosság);
 • az adatokat naprakészen tartsa és a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság);
 • az adatokat olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • az adatokat oly módon kezelje, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz és közösségi média oldalakhoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozás mentesen szerezhet információkat, az azokon tárolt valamennyi tartalomból.

A honlap, valamint az Adatkezelő által fenntartott közösségi média oldalak (Facebook, Instagram, Pinterest) adatkezelése.

 • Az Adatkezelő Facebook oldala

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ közösségi oldalon (a továbbiakban: „Facebook”) Facebook oldalt tart fenn a https://www.facebook.com/multistone.center elérhetőség alatt (a továbbiakban: „Facebook oldal”).
A Facebook oldal látogatóinak Messenger alkalmazás keretében, üzenet formájában, lehetősége van közvetlenül is felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel. Ennek során az Érintett a Messenger alkalmazása során, az Adatkezelővel saját belátása és felelőssége alapján megoszthatja adatait (név, kép, video, egyéb adat). Adatkezelő az Érintett által, a személyazonosságáról készült képet és egyéb, az Érintett által rendelkezésre bocsátott olyan adatot, amely szorosan az üzleti kapcsolat létrejöttéhez nem szükséges, azt nem kezeli.
A Facebook oldal tekintetében az Adatkezelő közös adatkezelőnek minősül a Facebook üzemeltetőjével. A Facebookot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, és azért Európában a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Írország) felelős. A Facebook Inc. alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
A Facebook oldal a Facebook adatvédelmi szabályainak keretei között működik. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt találja: https://www.facebook.com/policy.php.

 • Az Adatkezelő Instagram oldala

Az Adatkezelő a https://www.instagram.com közösségi oldalon (a továbbiakban: „Instagram”) oldalt tart fenn a https://www.instagram.com/multistone_center/ elérhetőség alatt (a továbbiakban: „Instagram oldal”).
Az Instagram oldalon az Adatkezelő elsősorban képeit és videóit teszi közé. A felhasználók az Instagramon belül tudják követni egymást, kinyilváníthatják tetszésüket, illetve kommentálhatják a feltöltött képeket, vagy videókat. Emellett az Instagram oldal látogatóinak lehetősége van közvetlenül is felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Érintettnek üzenet formájában, lehetősége van közvetlenül is felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel. Ennek során az Érintett, az Adatkezelővel saját belátása és felelőssége alapján megoszthatja adatait (név, kép, video, egyéb adat). Adatkezelő az Érintett által, a személyazonosságáról készült képet és egyéb, az Érintett által rendelkezésre bocsátott olyan adatot, amely szorosan az üzleti kapcsolat létrejöttéhez nem szükséges, azt nem kezeli.
Az Instagram oldal tekintetében az Adatkezelő közös adatkezelőnek minősül a Facebook üzemeltetőjével. A Facebookot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, és azért Európában a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Írország) felelős. A Facebook Inc. alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
A Facebook Oldal a Facebook adatvédelmi szabályainak keretei között működik. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt találja: https://www.facebook.com/policy.php.

 • Az Adatkezelő Pinterest oldala

Az Adatkezelő a https://www.pinterest.com/ közösségi oldalon (a továbbiakban: „Pinterest”) az Adatkezelő saját adattartalmát, képeit teszi közé.
Az Pinterest oldalon az Adatkezelő elsősorban képeit teszi közé. A felhasználók az Pinterest oldalon üzenet formájában, lehetősége van közvetlenül is felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel. Ennek során az Érintett, az Adatkezelővel saját belátása és felelőssége alapján megoszthatja adatait (név, kép, egyéb adat). Adatkezelő az Érintett által, a személyazonosságáról készült képet és egyéb, az Érintett által rendelkezésre bocsátott olyan adatot, amely szorosan az üzleti kapcsolat létrejöttéhez nem szükséges, azt nem kezeli.
Az Pinterest adatkezelője: a Pinterest Europe Ltd., egy ír cég, amelynek székhelye: Írország, Palmerston House, 2. emelet, Fenian Street, Dublin 2, Írország.

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelő által végzett tevékenység: a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok -különösen név, e-mail cím, telefonszám, megkeresés tárgya, leírása- kezelései.

 • A kapcsolatfelvétel iránya: egyrészt az Adatkezelő irányában az Érintettek részéről történő adatközlés, másrészt az Adatkezelő irányából az Érintettek köre irányába történő adatközlés, e-mail, telefon, valamint hírlevél formájában.
 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Az adatkezelés további célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalra látogató személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]
  A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján, vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.
 • Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot -e-mail, telefon, a honlap, „írj nekünk” fül alkalmazásával a „vedd fel velünk a kapcsolatot” lenyíló alkalmazás alkalmazásával, vagy a facebook oldalon keresztül a „kapcsolatfelvétel” fül alkalmazásával, üzenet elküldésével- felvevő természetes személyek.
 • Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, a megrendelés körében leírt adatok, információk, iratok, elektronikus dokumentumok, jelszó.
 • Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 • Technikai adatok: Az Érintett bejelentkező számítógépének és telefonjának azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Multistone Center Kft., valamint az felhasznált alkalmazások rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a honlapon végzett tevékenység adatai. Az Adatkezelő részéről az Érintett által használt telefon operációs rendszerének (IOS, Android…stb.) típusának egyedi azonosító nélküli felhasználása kizárólag marketingstratégia fejlesztése céljából történik. Az adatkezelő a  Google Analytics (GA) a Google ingyenes szolgáltatását használja, ami a weboldal látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát. Fő célkitűzése, hogy a  marketing folyamatok, illetve a reklámkampányok optimalizálásában segítsen, azáltal, hogy megmutatja, a látogatók át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag hol találhatók. Az adatkezelő továbbá, a Facebook Pixel szolgáltatást alkalmazza, , amit a weboldal forráskódjába elhelyezve a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a (Facebookon is regisztrált) felhasználók tevékenységét az adatkezelő nyomon kövesse.
  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Multistone Center Kft. fér hozzá.
 • Projektjelleggel, időszakonként alkalmazásra kerül továbbá a Hotjar rendszer, mint az analitikus marketing egyik eszköze, mely által az Adatkezelő pontos képet kíván kapni arról, hogy milyen élmény használni a weboldalát a felhasználók szemszögéből. A Multistone Center Kft. rendszere a fenti szolgáltatások segítségével az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  A Honlap html kódja a Multistone Center Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt, felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
  Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics).

Cookie: 

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. Ahhoz, hogy a Multistone Center Kft. honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Weboldalának fejlesztése érdekében szükségesek. Ezen felül cél:

 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Érintett navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 • chat funkció használata,
 • csalásmegelőzés.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Érintett a Multistone Center Kft-től nem kap további értesítést.

A Multistone Center Kft. cookie használata:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Multistone Center Kft. honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói, vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
A legtöbb böngésző menüsorában található “Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A Multistone Center Kft. az ily módon kapott, adatokat, információkat, a honlap technikai üzemeltetése és marketingtevékenysége hatékonyságának, színvonalának fejlesztése érdekében, célzott hírlevél küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.

Hírlevél küldés:
A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre, vagy vállalkozásra vonatkoznak. A Multistone Center Kft-vel kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.
Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről az Érintett bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Az Érintett, akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Érintett kapcsolattartási adatait közölte.
Az Adatkezelő hírlevelet akkor küldhet, ha az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy reklámajánlatunkkal tájékoztatásainkkal és egyéb küldeményeinkkel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeressük.

Az Érintett, a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Multistone Center Kft. -az adatkezelés körében-, az e-mail címét, az Érintettek részére történő marketing/reklám tevékenység hatékonyságának növelése céljából, a Facebook hirdetéskezelő rendszerében, -amely egy egységesített hirdetés-létrehozási eszköz- beimportálja, felhasználja.

A hírlevelek küldése a Mailchimp bérelt hírlevélküldő szoftver segítségével történik.

Kifejezetten marketingcélokat (márkaépítés, aktivitás növelés, érdeklődő keresés, elérés, célzások beállítása, kampánytervezés, háttérkutatás, kampányoptimalizálás,…) szolgál az Adatkezelő által használt Google Ads (korábbi nevén Google AdWords) a Google hirdetési szolgáltatása, (hirdetéskezelő rendszer) amelynek segítségével fizetett hirdetéseket helyezhet el a Google termékeiben és a Google partnerek webhelyein.

Adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az adatokat megőrzi:

 • A vállalkozási/megbízási szerződés megszűnését követő öt évig.
 • Az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatok, (név, cím, e-mail cím, cégadatok, telefonszám, aláírási címpéldány, üzem területére belépéshez szükséges adatok, így gépjármű rendszáma, informatikai eszköz IP címe,) az a) pontban rögzítettek meghiúsulását követően haladéktalanul. Az adatok anonimizálása esetén kizárólagosan statisztikai célból 5 évig őrzi meg azokat.
 • A naplózott adatokat (IP cím, bejelentkezési időpont) a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a naplózott adatokat, a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

(d) számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év,
(f) jogvita esetén a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős lezárultáig, rendkívüli jogorvoslat igénybevételének lehetősége esetén az erre nyitva álló határidő végéig vagy a rendkívüli jogorvoslati eljárás lezárultáig.
(g) Nem selejtezhető adatok: Munkaügyi iratok (különösen a munkavállalók biztosítására és járulékfizetésre vonatkozó adatok. A foglalkoztatónak meg kell őriznie azokat, illetve a cég megszűnésekor a végelszámolónak, felszámolónak gondoskodnia kell iratőrzőnél történő elhelyezéséről A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 4.§

Adatfeldolgozó/tárhelyszolgáltató/a Multistone Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság IT szolgáltatója

A Multistone Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés) biztosítják és ennek keretében – a velük fennálló szerződéseink tartamáig – kezelik a honlapon megadott személyes adatokat, az általuk végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat

IT & Coffee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Cg.01-09-868274
Elérhetőségek: +36-1-4433-622
email: info@itcoffee.hu
Adószám: 13692335-2-43.
Cím: 1205 Budapest, Határ út 68. Online tárhely-szolgáltató
(e-mail rendszer működtetése)

Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak:

Az adatokat elsődlegesen a Multistone Center Kft., illetve a Multistone Center Kft. belső munkatársai, továbbá a Multistone Center Kft. –vel megbízási szerződésben rögzített támogatási tevékenységet végzők (jogi/pénzügyi/marketing/egyéb tanácsadási tevékenység, fejlesztés, ellenőrzés, csalások, más bűncselekmények felderítése, elemzés) csak és kizárólag a megbízási szerződésben szabályozott tevékenységgel összefüggésben, ésszerűen jogosultak megismerni. Külön rögzítendő, hogy az adatokat az adatkezelő és a vele megbízási szerződéssel kötelmi jogviszonyban lévő személyek, ezen adatokat a nevünkben ismerik meg és nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az Érintett jogai:

a.) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b.) kérelmezheti azok helyesbítését,
c.) kérelmezheti azok törlését,
d.) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e.) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
f.) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai.
Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.
Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.
Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai, vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét, vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.
Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, a 8. pontban rögzített adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
 • az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyesadatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az érintett jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Multistone Center Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott email cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.
A Multistone Center Kft. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Multistone Center Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Multistone Center Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
Ügyfélszolgálat: hétfőtől- péntekig 07.00-16.00
E-mail: info@multistone.hu

Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Törléshez való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Multistone Center Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Multistone Center Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. A Multistone Center Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat pontnak megfelelően).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett  rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát az Adatkezelő jogos érdeke, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Multistone Center Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Multistone Center Kft.
Székhely és levelezési cím: 2360 Gyál, Bánki Donát utca 17.
Telefonszám: H-P 07.00-17.00
e-mail: info@multistone.hu

Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.
A Multistone Center Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.
Az Érintett az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391 1400) történő bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

E-mail címek felhasználása

A Multistone Center Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.
Az email címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. Szintén e-mail útján kerül sor a hílevelek kiküldésére.

Adatbiztonság

A Multistone Center Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan megszerzését, felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Egyéb rendelkezések

A Multistone Center Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében -így a honlapon – BLOG aloldalon közzétett közlemény útján -.tájékoztatja,
A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Jelen Adatkezelési tájékoztató 2020. 12. 01. nappal hatályos.
Az adatkezelési tájékoztató, az Általános Szerződési feltételek elválaszthatatlan részét is képezi.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató  az ikonra kattintva PDF formátumban is letölthető:

icon

Utolsó frissítés dátuma: 2020. 12. 01.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Select your currency
Multistone Center Webshop
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0

Ingyenes
katalógus!

Csak egy kattintás!